Kimetsu no Yaiba Tag

Zenitsu Proposes - Kimetsu no Yaiba Episode 11

The Ballad of Zenitsu // Kimetsu no Yaiba Ep. 11 Review

Anime | Review

Kibutsuji's Curse - Kimetsu no Yaiba Episode 10

Kibutsuji’s Curse // Kimetsu no Yaiba Ep. 10 Review

Anime | Review

Susamaru the Temari Demon - Kimetsu no Yaiba Episode 9

Susamaru & Yahaba // Kimetsu no Yaiba Ep. 9 Review

Anime | Review

Tamayo & Yushiro - Kimetsu no Yaiba Episode 8

Tamayo & Yushiro // Kimetsu no Yaiba Ep. 8

Anime | Review

Angry Tanjiro - Kimetsu no Yaiba Episode 7

Between a Rock and a Demon // Kimetsu no Yaiba Ep. 7 Review

Anime | Review

Tanjiro Holding a Katana - Kimetsu no Yaiba Episode 6

Nezuko’s Return // Kimetsu no Yaiba Ep. 6 Review

Anime | Review

Haganezuka - Kimetsu no Yaiba Episode 5

Black Katanas and Talking Crows // Kimetsu no Yaiba Ep. 5 Review

Anime | Review

Tanjiro - Kimetsu No Yaiba Episode 4

Urokodaki’s Disciples // Kimetsu no Yaiba Ep. 4 Review

Anime | Review

Dark/Light Mode Icon