Kappa Tag

Sara's Fortune Show - Sarazamnai Episode 5

Sara the Kappa // Sarazanmai Ep. 5 Review

Anime | Review

Toi Kappa - Sarazanmai Episode 4

Soba Noodles Galore // Sarazanmai Ep. 4 Review

Anime | Review

Enta - Sarazanmai Episode 3

Kiss for a Kisu // Sarazanmai Ep. 3 Review

Anime | Review

Sarazanmai Episode 2

Wanting to Reveal Your Shirikodama // Sarazanmai Ep. 2 Review

Anime | Review

Sarazanmai Episode 1

Sarazanmai // Episode 1 Review

Anime

Dark/Light Mode Icon